Το Φιλανδικό εκπαιδευτικό σύστημα ως πρότυπο.

Οι θεμελιώδεις αρχές του Φιλανδικού εκπαιδευτικού συστήματος, όπως παρουσιάστηκαν από τον Alan Lishnes, ειδικό στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών συστημάτων: Οι δάσκαλοι, επάγγελμα με υψηλό κοινωνικό κύρος. Η εκπαίδευση είναι για όλους δωρεάν. Υποβαθμίζεται και αποθαρρύνεται ο ανταγωνισμός εντός της εκπαίδευσης. Το εκπαιδευτικό σύστημα προστατεύει τους μαθητές από την αποτυχία και αποθαρύννει τη διαρροή…