Συνθέτοντας το τελικό κείμενο της Ερευνητικής μας Εργασίας

Για να συνθέσουμε μεθοδικά και συστηματικά τα τελικά κείμενα των ερευνητικών μας εργασιών, σας προτείνω να ακολουθήσουμε το παρακάτω υπόδειγμα, το οποίο και αύριο θα συζητήσουμε αναλυτικότερα. Θα μας βοηθήσει να βάλουμε σε τάξη το υλικό που ήδη έχουμε συγκεντρώσει και θα ενεργοποιήσει ακόμη περισσότερο τις συνεργατικές διαδικασίες εντός των ομάδων μας. Δείτε το, κάντε σχόλια και παρατηρήσεις, καταθέστε εγκαίρως τις απορίες σας.

Share This: